Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Amberg; Weiden i.d. OPf.)

Geschäftssitz: Amberg, Weiden i.d. OPf.
Zeitangaben: 12. Juli 2007 - 30. September 2013
http://haw-aw.de