Archiv

Stadtarchiv Stolberg (Rheinland)

Stadtarchiv Stolberg (Rheinland)
Rathausstr. 11-13
52222 Stolberg (Rhld.)